späť

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I.Všeobecné ustanovenia
a) Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou SIHO s.r.o., ďalej len „predávajúci“ a zákazníkmi firmy SIHO s.r.o., ďalej len „kupujúci“. Dodávky, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto všeobecných obchodných podmienok a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená osobitná zmluva.
b) Odchýlky od týchto obchodných podmienok sú platné a účinné len vtedy, pokiaľ sú písomne potvrdené obidvoma stranami.
c) Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak.
Týmito podmienkami sa riadia práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne každého tovaru, ktorý predávajúci predáva kupujúcemu. Týmito podmienkami sa predávajúci zaväzuje k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (rozumie sa tak písomnou formou, ako aj zaslaním objednávky prostredníctvom elektronických médií – fax, e-mail, e-shop, telefónom) a aj kupujúci. Kúpna zmluva je uzatvorená akceptovaním objednávky kupujúceho s predávajúcim, alebo obojstranným právnym úkonom. Kupujúci nie je voči predávajúcemu v postavení spotrebiteľa a pre právne vzťahy z kúpnej zmluvy platí ustanovenie Obchodného zákonníka.

II.Objednanie tovaru

a) Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom tlačených alebo elektronických katalógov a databázu predávajúceho spôsobom v nich uvedeným a pod objednávajúcimi kódmi dodávateľa.
b) Predávajúci môže prijať aj inak uskutočnenú objednávku bez ohľadu nato, aby to malo vplyv na platnosť kúpnej zmluvy. Avšak má právo na takto uskutočnenú objednávku požadovať písomné, elektronické, alebo faxové potvrdenie objednávky, ktoré sa týmto stáva zaväzujúcim pre kupujúceho.
c) Kupujúci preberá objednávkou tovaru všetku zodpovednosť za správnosť aplikácie objednaného výrobku, a všetky prípadné škody vzniknuté nesprávnym výberom.
d) Kupujúci zodpovedá za odoslanú objednávku – t.j. za objednané množstvo.
e) Predávajúci nie je povinný kontrolovať správnosť aplikácie a množstvo objednaného tovaru.
f) Predávajúci nie je povinný prijať objednávku

III. Kúpna cena, splatnosť
a) Kupujúci je povinný predávajúcemu za dodaný tovar uhradiť kúpnu cenu, ktorá je platná podľa cenníka predávajúceho, platného v čase prijatia objednávky, pokiaľ sa strany nedohodli inak.
b) Do kúpnej zmluvy sa nezahrňuje daň z pridanej hodnoty.
c) Kupujúci je povinný zaplatiť faktúru v dobe splatnosti. V prípade, že Kupujúci neuhradí dojednanú kúpnu cenu tovaru riadne a včas, je povinný uhradiť predávajúcemu 1% úrok z omeškania z dĺžnej sumy za každý deň omeškania a to až do uhradenia celej dĺžnej čiastky a zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny tovaru (z dĺžnej dojednanej a neuhradenej kúpnej sumy).
d) Ceny – Zoznam tovaru sa rozumie ako návrh kúpnej zmluvy (Ďalej len „katalóg“). Katalóg obsahuje predajnú cenu bez DPH alebo s DPH, a po prihlásení do systému je zobrazená jeho nákupná cena bez DPH.
e) Predávajúci môže poskytnúť individuálne zľavy z nákupných cien kupujúcemu , pri registrácií kupujúceho v systéme predávajúceho. Na základe tejto registrácie obdrží kupujúci od predávajúceho prístupové meno a heslo, na základe ktorého ma kupujúci prístup do systému predávajúceho a zobrazujú sa mu jeho individuálne nákupné ceny.
f) V cene tovaru je započítané dopravné a balné, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak.
g) Siho s.r. o si vyhradzuje právo na zmeny cien v katalógu. Zmena cien, bez predchádzajúceho upozornenia a odsúhlasenia kupujúcim, nie je možná už na potvrdených objednávkach.
h) Pokiaľ predávajúci zistí o pomeroch kupujúceho akúkoľvek skutočnosť, ktorá sa zakladá na dôvodných pochybnostiach o tom, že kupujúci splní včas a riadne svoje záväzky, je predávajúci oprávnený ku zmenám dodacích a platobných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho a predovšetkým bez toho, aby požadoval za celkovú pohľadávku záruku či iné istoty, poprípade je oprávnený od zmluvy odstúpiť – to však nemá odkladný vplyv na úhradu už uskutočnených plnení.
i) platby došlé od kupujúceho sa započítajú najprv na zmluvné pokuty a úroky a až následne na istinu.

IV. Podmienky dodania:

a) Predávajúci vynakladá všetku snahu na rýchly a hladký priebeh expedície.
b) Štandardné dodacie podmienky sú nasledujúce:
Objednávacia lehota: do 17:00 hod
Dodacia lehota: nasledujúci deň

c) Predávajúci je povinný objednaný tovar dodať kedykoľvek po prijatí objednávky, najneskôr však do šesťdesiat dní, inak je kúpna zmluva neplatná a strany z nej nesmú uplatňovať žiadne nároky, pokiaľ sa nedohodnú inak – po dohode je možná ďalšia dodacia lehota.
d) Ak neprevezme kupujúci objednaný tovar osobne, priamo u predávajúceho resp. u im poverenej spoločnosti je predávajúci povinný tovar odoslať na adresu kupujúceho, dojednanú v rámcovej kúpnej zmluve resp. zadanú do systému predávajúceho pri registrácii kupujúceho, alebo na adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke.
e) Kupujúci má povinnosť ihneď po prevzatí tovaru potvrdiť doklad o prevzatí tovaru, svojím podpisom kupujúci potvrdzuje kompletnosť a správnosť tovaru bez zjavných chýb (pokiaľ súčasne zjavné chyby či nezrovnalosti s objednávkou nevytkne podľa článku VII.)
f) Pri nočnom rozvoze tovaru sa tovar pre kupujúceho doručuje do jeho nočnej schránky. Kupujúci je povinný umožniť dopravcovi prístup do tejto jeho schránky.

V. Vlastnícke právo, nebezpečie škody

a) Vlastnícke právo ku tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom uhradenia celej kúpnej ceny. Do úplného uhradenia kúpnej ceny nie je kupujúci oprávnený tovar predávajúceho odcudziť, zastaviť, prenajať ani inak právne či fakticky zaťažiť.
b) Nebezpečie škody na tovare prechádza na kupujúceho okamžikom jeho dodania, resp. prevzatím kupujúcim.
c) Zničenie, strata alebo odcudzenie tovaru nezbavuje kupujúceho povinnosti uhradiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu.

VI. Záručné podmienky

a) Predávajúci zodpovedá za úplnosť a bezchybnosť dodaného tovaru a jeho príslušenstva v čase dodania.
b) Predávajúci zaručuje, že si tovar zachová obvyklé vlastnosti, funkčnosť a spôsobilosť pre použitie k obvyklému účelu najmenej po dobu stanovenú príslušným zákonom (pokiaľ nie je uvedené inak)
c) Záručná doba na tovar dodávaný predávajúcim je štandardne 24 mesiacov od dodania kupujúcemu resp. 36 mesiacov na vybrané komodity zo sortimentu predávajúceho.
d) Podstatnou chybou tovaru je výhradne jeho úplná neupotrebiteľnosť.
e) Vedľa zákonných nárokov z chýb dodaného tovaru nemá kupujúci nárok na náhradu ďalšej škody, ušlého zisku ani zmluvnej pokuty.
f) Podmienkou pre bezplatné odstránenie chýb v záručnej lehote je použitie tovaru k určenému účelu podľa pokynov predávajúceho resp. výrobcu, ktoré sú buď uvedené v priloženom návode k použitiu alebo sú uvedené v servisných manuáloch výrobcu vozidla. Predávajúci nie je povinný tieto manuály dodávať kupujúcemu, pretože sa u väčšiny tovaru dodávaného predávajúcim jedná o výrobky určené k odbornej montáži.
g) Pokiaľ kupujúci alebo iné osoby než predávajúci a bez jeho poverenia vykonajú opravy alebo iné zásahy na predanom tovare v priebehu záručnej lehoty, stráca kupujúci práva z poskytnutej záruky.
h) Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodborným uvedením do prevádzky, neodbornou montážou, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, jeho neodbornou údržbou alebo neodborným zásahom.
Predávajúci taktiež neposkytuje záruku na tovar, ktorý v dôsledku spôsobu jeho využitia alebo nadmernému namáhaniu podlieha predčasnému opotrebeniu. Predávajúci ďalej neposkytuje záruku na chyby tovaru spôsobené nesprávnym skladovaním u kupujúceho.
Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, je možné uplatniť právo zodpovednosti za chyby predaného výrobku iba na základe vyplneného reklamačného protokolu predávajúceho, ktorý na vyžiadanie kupujúcemu dodá predávajúci. Kupujúci je povinný vždy preukázať pôvod tovaru konkrétnou faktúrou, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Pokiaľ sa nejedná o autodoplnky či iný tovar nepodliehajúci odbornej montáži, musí zároveň predložiť doklad o odbornej montáži (autoservis, osoba s odbornou spôsobilosťou a pod.)
i) O reklamácii rozhoduje poverená osoba predávajúceho bezodkladne najneskôr však do 30 dní od obdŕžania reklamácie. V zložitejších prípadoch, keď nie je možné u predávajúceho rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie bez vyjadrenia výrobcu, musí o tomto predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho s tým, že reklamácia bude vybavená maximálne do 180 dní podľa Obchodného zákonníka, pretože sa jedná o obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim práve podľa Obchodného zákonníka.
j) Reklamácia neúplného či nesprávne dodaného tovaru musí byt neodkladne prevedená preukázateľnou formou (písomne či e-mailom - reklamačným protokolom) priamo u predávajúceho. Termíny pre reklamácie neúplného či nesprávne dodaného tovaru sú nasledujúce:
Reklamácia neúplnosti dodávky
– počet balení (colli) v dodávke proti dopravnému listu od dopravcu:
Nasledujúci deň po objednávke do 12:00 hod.
Po týchto termínoch nemôže byť reklamácia prijatá.

VII. Vrátenie tovaru, storno podmienky - odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Storno objednávky z dôvodu nedodržania expedičnej lehoty.
V prípade, že predávajúci nedodrží expedičnú lehotu, resp. náhradnú expedičnú lehotu danú podľa odstavca V. termín dodania, má objednávateľ právo okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy.
b) Storno objednávky pred dodaním.
Za storno objednávky pred dodaním sa rozumie, pokiaľ objednávateľ požiada o storno objednávky pred jej dodaním, resp. pred okamžikom, keď je zásielka predaná dopravcovi k doručeniu objednávateľovi. Zákazník v tomto prípade neplatí žiadne storno poplatky.
c) Vrátenie tovaru mimo reklamačné riadenie
Registrovaným zákazníkom predávajúceho je ten kupujúci, ktorý má s predávajúcim uzatvorenú účinnú rámcovú kúpnu zmluvu. Každý z registrovaných zákazníkov je oprávnený dodaný tovar i bez uvedenia dôvodov predávajúcemu vrátiť do 7 dni od jeho dodania, pokiaľ odo dňa prijatia vráteného tovaru do konca exspiračnej doby zostáva aspoň polovina pôvodnej exspiračnej doby nového tovaru. Tovar je považovaný za vrátený až dňom prevzatia predávajúcim. Vrátený tovar musí byť opatrený sprievodkou na formulári predávajúceho. Podmienkou vrátenia tovaru je jeho bezchybný stav a kompletnosť, odpovedajúca stavu pri jeho dodaní, vrátane pôvodného, nepoškodeného obalu. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru, ktorý nie je súčasťou jeho obvyklého sortimentu a ktorý obstaral na výslovnú žiadosť kupujúceho – najmä O.E. diely ,alebo doba od dátumu dodania a dátumu vrátenia výrobku presiahla 3 mesiace.
Vrátenie zálohy - Repasovaná zadná náprava
Po následnej kontrole technického stavu starej zadnej nápravy poverenou osobou Vám záloha môže byť vrátená. Regenerácia zadnej nápravy nápravy zahŕňa výmenu čapov (bolcní, ihličkových ložíska príp. silentblokov).3. V prípade, že ramená, silentbloky a torzné tyče sú poškodené, zlomené alebo majú nadmernú vôľu opotrebenia, budú poškodené ramená, silentbloky a torzné tyče účtované samostatným dokladom podľa skutočného stavu v aktuálnych cenách. 4. Aktuálny cenník sa nachádza na web stránke: www.siho.sk resp. na e-shope: http://eshop.siho.sk/login/ ( v záložke „UNIVERZÁLNE DIELY“, sekcia: „ZADNÉ NÁPRAVY, RAMENÁ, TORZNÉ TYČE, ČAPY“).

VIII. Rozhodné právo, riešenie sporov
a) právny vzťah medzi predávajúcim na strane jednej a kupujúcim – spotrebiteľom (fyzická, prípadne právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti) na strane druhej, sa riadi platnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.
b) Právny vzťah medzi predávajúcim na strane jednej a kupujúcim – fyzickou, resp. právnickou osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, na strane druhej, sa riadi platnými ustanoveniami obchodného zákonníka.
c) Prípadné spory vzniknuté v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami budú obe strany riešiť predovšetkým spoločným jednaním.
d) Ak nedôjde k urovnaniu sporu jednaním medzi stranami, bude spor prejednaný a rozhodnutý podľa platného práva Slovenskej republiky-súdom podľa príslušných ustanovení občianskeho súdneho poriadku.

IX. Záverečné dojednania
Všetky podmienky a sankcie, vrátane zmluvných pokút, sú podľa prehlásenia strán primerané a správne. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu spôsobenej škody. Odstúpením od kúpnej zmluvy nie sú dotknuté dohody o sankciách ani ďalšie dohody, z ktorých povahy plynie, že majú trvať i po zrušení zmluvy odstúpením.
Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01. januára 2010. Rušia všetky predchádzajúce obchodné ustanovenia a podmienky.
Spoločnosť SIHO s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

Spôsob platby a prepravy   - otvoriť

Tlačivo - Reklamačný protokol
Tlačivo - Vrátenie tovaru
Tlačivo - Vratný diel
Podmienky - Vrátenie zálohy - Zadná náprava
Záručný a reklamačný poriadok